تهران
Listing

استخدام دستیار و منشی

یکنفردستیار باحقوق200 / 3 ساعت کار 12 تا 20:30 و یکنفر منشی باحقوق800 / 1 ساعت کاری 16 تا 20 جهت مطـب دنـدانپـزشکـی محـدوده شـرق نیازمندیم تماس12به بعد

  • ۱ آذر ۱۳۹۹
  • 26314118