استخدام دستیار و منشی

  • ۲ آذر ۱۳۹۹
  • 26314118
  • تهران
  • یکنفردستیار باحقوق200 / 3 ساعت کار 12 تا 20:30 و یکنفر منشی باحقوق800 / 1 ساعت کاری 16 تا 20 جهت مطـب دنـدانپـزشکـی محـدوده شـرق نیازمندیم تماس12به بعد